CÔNG CỤ:
1. Máy tính cá nhân ( >2G ram) windows
2. Phần mềm: notepad , notepad++ (cài đặt)
3. Tùy chỉnh để xem phần mở rộng của file
View-> Options - view - hidden file and folder
4.Chọn mặc định khi mở file trong windows
5. https://translate.google.com
6. https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
TIẾNG ANH:
How : làm thế nào
using : sử dụng như thế nào
File : Tập tin
HTML tags : Thẻ trong HTML
tag : thẻ
Properties: Thuộc tính HTML
structure : cấu trúc
class="" : Thuộc tính class trong HTML
how to use :cách sử dụng
in : trong
Relative : tương đối
Absolute: tuyệt đối
src="": Thuộc tính src thuộc trong thẻ html-
Insert : chèn into : vào ( vào đối tượng, nền tảng)
style attribute: thuộc tính phong cách
attribute
Internal : nội bộ
Inline : Nội tuyến
External: bên ngoài
important : quan trọng
Div: Block Elements
Span: Inline Element
Block Elements ->Inline Element {display: inline;}
Inline Element ->Block Elements {display: block;}
margin : top left bottom right
border: đường viên
class="myvalue giatri name01" myvalue = name01, giatri, khung Cách chọn .myvalue class="name01" : .name01 id="onevalue" onevalue = name01, giatri, khung Cách chọn #onevalue